Przyjmijmy, że należy skonstruować wielostopniowy reduktor zębaty o znanym przełożeniu i. Niech reduktor ten składa się zn wałków i realizuje n—1 przełożeń cząstkowych. Tak więc:
i = i1, i2...in-1

gdzie i1, i2...in-1 są przełożeniami cząstkowymi.

Doświadczenie wskazuje, że w zasadzie maksymalne przełożenie w jednym stopniu nie powinno przekraczać 10, w szczególnych przypadkach 12, minimalne zaś 4. Minimalne liczby zębów zębnika powinny być zawarte w granicach 8-10. Ze względów wykonawczych korzystne jest, aby moduł kół zębatych nie był mniejszy niż 0,25 mm. Wskazane jest użycie w reduktorze kół o możliwie mało zróżnicowanych modułach (najlepiej o jednym module) oraz zabieganie o zminimalizowanie liczby rodzajów kół zębatych reduktora.

Praktyczny sposób postępowania, mającego doprowadzić do rozdziału przełożenia całkowitego na przełożenie cząstkowe, polega na rozłożeniu liczby określającej całkowite przełożenie na czynniki pierwsze, a te z kolei — w razie potrzeby — na jeszcze drobniejsze człony, również i ułamkowe.

Otrzymane czynniki grupuje się tworząc różnorodne iloczyny liczb, których wartości powinny zawierać się w zalecanym przedziale przełożeń cząstkowych. Należy przy tym zadbać o to, aby wystąpiły tylko takie liczby ułamkowe, które pomnożone przez zalecaną liczbę zębów zębnika dadzą w wyniku liczbę całkowitą. Jest to oczywiste, gdyż liczba zębów koła zębatego musi być całkowita.

Postępując w opisany wyżej sposób otrzymamy szereg propozycji rozdziału całkowitego przełożenia na przełożenie cząstkowe przy przyjętej liczbie stopni przekładni. Nie jest to jednak jeszcze rozwiązanie postawionego zadania. Dopiero narysowanie rozpatrywanych propozycji reduktora w rzucie z góry i w rozwinięciu oraz obliczenie objętości pozwala na najkorzystniejszy wybór rozkładu przełożeń cząstkowych, zapewniający najmniejsze wymiary przekładni.

W przypadku gdy kilka kolejnych przełożeń cząstkowych reduktora ma jednakową wartość lub gdy sąsiednie odległości osi wałków są równe, może okazać się korzystne przyjęcie schematu reduktora. Należy jednak pamiętać o tym, że łożyskowanie kół zębatych jest tu mniej korzystne niż w schematach poprzednich oraz że reduktor wyraźnie zwiększa swą wysokość zmniejszając jednocześnie powierzchnię w widoku z góry.

W praktyce można spotkać dowolne modyfikacje omówionych schematów reduktorów.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty