Kola otrzymane w czasie wykonywania do sprawdzenia lub sprawdzone podczas nacinania, a uznane za dobre:
1) powinny być oznaczone stempelkiem przewidzianym przez szefa kontroli,

2) należy zaopatrzyć w wywieszkę, którą trzeba zaplombować na sprawdzonym kole. Na wywieszce tej należy:
a) wypisać ocenę, tj. podać zmierzoną grubość zęba, bicie uzębienia itd.,
b) wstawić datę i godzinę przyjęcia,
c) podać nr przewodnika (karty obiegowej),
d) podać nr kolejny z książki kontroli pierwszych sztuk,
e) podpisać i wpisać nr marki.

3) koła ostemplowane pozostają u mistrza oddziału obróbki kół zębatych i dołączone są do całości serii przy oddawaniu roboty do kontroli, po czym przekazane są do dyspozycji rozdzielni,

4) w razie gdy pierwsze koło nie odpowiada przepisom odbiorczym, należy natychmiast zawiadomić o tym mistrza oddziału, który jest obowiązany usunąć przyczyny błędów,

5) po sprawdzeniu całej serii powinien kontroler wpisać do przewodnika i karty roboczej ilość dobrych kół zgodnie ze stanem faktycznym. Wpisów tych należy dokonać dopiero po uzgodnieniu z szefem kontroli lub asystentem szefa kontroli.

Pamiętać przy tym należy, że powinno się wykonywać przede wszystkim dobre koła zębate, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku wykonawczym lub instrukcją obróbkową.

Zdarzają się jednak wypadki, w których możną, w celu uratowania częściowo zepsutego koła dużego (np. wskutek za głęboko naciętych zębów, przez co zęby staną się za cienkie), zalecić dorobienie współpracującego koła z odpowiednio dobranymi wymiarami (z grubszymi zębami), tak aby we współpracy kół zostały zachowane poprawne warunki zazębienia.

W takim przypadku decyzja musi być podjęta przez szefa kontroli lub przez kierownictwo zakładu po porozumieniu się ze zleceniodawcą.

Przypadek opisany może być oczywiście tolerowany tylko w produkcji jednostkowej.

B. Sprawdzanie i utrzymanie w stanie nienagannym przyrządów pomiarowych
Kontroler jest obowiązany sprawdzać przyrządy pomiarowe:
1) Suwmiarkę lub mikrometr z talerzykowymi kowadełkami lub pas-sametr z talerzykowymi kowadełkami — należy sprawdzać co tydzień.
2) Inne przyrządy powinny być sprawdzone co miesiąc.
W tym celu każdy przyrząd powinien mieć oddzielną książkę kontrolną, do której wpisuje się poszczególne wyniki oraz daty sprawdzania przyrządu.
Sprawdzanie tych przyrządów w zasadzie niczym się nie różni od sprawdzania np. obrabiarek, jedynie dokładność tych pomiarów musi być większa, co zresztą jest samo przez się zrozumiałe. Użyte do sprawdzania przyrządów pomiarowych narzędzia pomiarowe muszą wykazywać najwyższe dokładności.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty